קוד ממשל תאגידי

ממשל תאגידי אפקטיבי הוא מרכיב חיוני בתפקודה התקין של כל חברה. הנהלת עמידר ודירקטוריון החברה יזמו גיבוש קוד ממשל תאגידי ופנו ל-Good Vision על מנת שתסייע בתהליך.

מטרת הקוד, לייצר מסגרת ניהולית לעבודת הדירקטוריון בחברה ולהבהיר את יחסי הגומלין שבין הדירקטוריון לבין המנכ"ל והנהלת החברה. המסמך מגדיר את הסמכויות והחובות של יו"ר הדירקטוריון, הדירקטוריון עצמו, ועדות הדירקטוריון, מנכ"ל החברה וההנהלה, מעגן את דרכי העזר לפעולתם ואת דרכי התנהלותם, ממשקי העבודה השוטפים בינם לבין כלל הגורמים המקצועיים בחברה ומפרט עקרונות מנחים כלליים לקיומו של ממשל תאגידי תקין. עוד מפרט המסמך נורמות התנהלות ועקרונות אתיים אשר לאורן הדירקטוריון וההנהלה שואפים לפעול. מטבע הדברים המסמך אינו יכול להקיף את כל מכלול האתגרים אך הוא מהווה נקודת התייחסות לטיפול בנושאים אשר עולים מעת לעת בתחום הממשל התאגידי.

חברת Good Vision ריכזה את תהליך כתיבת הקוד ואף ניסחה אותו הלכה למעשה עבור עמידר.

דילוג לתוכן