אחריות סביבתית וקיימות

עם עליית המודעות הציבורית העולמית לנושא איכות הסביבה בשנים האחרונות, גברה גם מודעותם של ארגונים לאחריותם על ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותם הישירה והעקיפה. הבנה זו, בשילוב ההכרה כי טיפול נכון בהשפעות הסביבתיות מניב גם יתרון עסקי, צמצום סיכונים ויצירת יחסי אמון עם מחזיקי העניין, הובילה לשילוב שיקולים סביבתיים במערך קבלת ההחלטות העסקיות והניהוליות של ארגונים רבים.

שירותי Good Vision בתחום אחריות סביבתית וקיימות:

  • סקר פערים סביבתייםהערכת הפעילויות המרכזיות הקיימות בחברות עסקיות בנושא איכות הסביבה ובדיקתן אל מול התקנות והחוקים הסביבתיים הרלוונטיים, זיהוי ומיפוי הפערים וגיבוש המלצות לשיפור הביצועים הסביבתיים של החברה.
  • כתיבת נהלים ותכניות לאחריות סביבתיתגיבוש מדיניות סביבתית ותכניות להטמעת אחריות סביבתית בחברות, הכוללות: זיהוי ההשפעות הסביבתיות, תהליכי מדידה ובקרה של הביצועים הסביבתיים, מחויבות לעקרונות הקיימות, הקמת ועדת היגוי סביבתית, יצירת שיתופי פעולה בנושאים סביבתיים, יעדים ועוד.
  • כתיבת נהלי רכש ירוקליווי חברות בהטמעת היבטים סביבתיים בנהלי הרכש של החברה, לרבות גיבוש המלצות ליישום מדיניות הרכש הירוק, קביעת יעדים ליישומה ועוד.
  • דיווח על פליטות גזי חממה למנגנונים וולונטרייםסיוע לחברות בחישוב ודיווח וולונטרי של מצאי פליטות גזי חממה למשרד להגנת הסביבה או לגופים דומים אחרים.
דילוג לתוכן